Categories:

Concentració al Departament d’Educació per demanar que es garanteixin els drets de l’alumnat sord i que proporcionin els recursos necessaris perquè accedeixin a una educació bilingüe intermodal (llengua de signes/llengua oral) en totes les etapes educatives i arreu […]
Skip to content